Мамбетов Жоомарт Иманалиевич Басып чыгаруу

«СЫЗЫКТУУ ЭМЕС, ЖЕКЕЧЕ ТУУНДУЛУУ БИРИНЧИ ТАРТИПТЕГИ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ЖАНА ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫК ТЕҢДЕМЕЛЕР СИСТЕМАСЫНЫН ЧЫГАРЫЛЫШТАРЫН КОШУМЧА АРГУМЕНТ КИЙИРҮҮ УСУЛУ МЕНЕН ИЗИЛДӨӨ», ф.-м.и.к., адистиги 01.01.02.
Илимий жетекчи: ф.-м.и.д., доцент Аширбаева А.Ж.
Диссертация 01.11.2018 ийгиликтүү корголду.

Диссертация КР ЖАКтын тарабынан бекитилди.