Асанкулова Майрамкан Басып чыгаруу
«Ишканалардын оптималдуу жайгаштыруу маселелери жана аларды чыгаруу усулдары», ф.-м.и.д., адистиги 08.00.13.
Илимий кеңешчи: ф.-м.и.д., профессор Жусупбаев Амангельди.

Диссертация 19.10.2018 ийгиликтүү корголду.

Диссертация КР ЖАКтын тарабынан бекитилди.